ДОГОВІР ОФЕРТИ

членство у Громадській Організації «П2П ЖИВА»

 

Редакція № 001.01.04.22

 

Терміни та поняття

«Договір Оферти» – документ, що являє собою публічний договір приєднання у відповідності до статті 634 Цивільного кодексу України. Далі по тексту «Договір».

«Редакція № ххх.хх.хх.хх» – означає останню, поточну та діючу редакцію «Договору оферти» де: перші три символи- порядковий номер редакції, четвертий та п’ятий символи- номер календарного дня, шостий та сьомий символи- номер календарного місяця, восьмий та дев’ятий символи- останні дві цифри номер календарного року. Далі по тексту «Редакція».

«Акцепт» – відповідь, повне розуміння і беззастережне прийняття усіх умов без будь-яких виключень та/або обмежень зацікавленою особою укласти цей «Договір». Прирівнюється до двостороннього укладення, письмового підписання сторонами «Договору» та його додатків, що є невід’ємною частиною «Договору», на умовах, що викладені далі по тексту.

«Організація» – Громадська Організація «П2П ЖИВА». Здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські організації для здійснення і захисту прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших суспільних інтересів, чинного законодавства України та Статуту організації.

«Рада організація» – виконавчий орган «Організація».

«Зацікавлена особа» – громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, та які бажають брати участь у діяльності «Організації», визнають її Статут і зобов’язуються дотримуватися його положень. Які, відповідно до умов статуту, за поданням особистої заяви на сайті «Організації https://dziva.com.ua/ та підписання «Договору оферти» прийняті у члени (учасники) «Організації».

«Учасник» – діючий член(и) організації, які можуть бути громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, та які бажають брати участь у діяльності, визнають її Статут і зобов’язуються дотримуватися його положень.

«Мета» – діяльність «Організації», відповідно до Статуту, є добровільне об’єднання фізичних осіб, що допомагають суспільству в вирішенню питань допомоги людям в Україні. 

  1. Предмет Договору

1.1. Цей Договір укладений між Громадською Організацією «П2П ЖИВА» та «Зацікавленою особою» за для здійснення «Мети», відповідно до статуту «Організації».

1.2. «Зацікавлена особа» висловлює та підтверджує «Акцепт» цього «Договору Оферти».

1.3. Цей «Договір» вважається укладеним та підписаним обома сторонами з дати прийняття рішення «Ради організації», на підставі особистої письмової заяви «Зацікавленої особи», відповідно до Статуту «Організації».

  1. Права та обов’язки «Учасника»

2.1. «Учасник» має право:

– брати участь в роботі «Організації»;

– брати участь в Загальних зборах «Організації»;

– приймати безпосередньо участь у всіх заходах, які проводить «Організація»;

– вносити пропозиції до керівних органів «Організації» з питань, пов’язаних з її діяльністю; 

– ставити на обговорення на Загальних зборах «Організації» будь-які питання діяльності «Організації», а також заслуховувати та затверджувати на Загальних зборах звіти керівних та контролюючих органів Організації;

– отримувати інформацію щодо діяльності Організації;

– обґрунтовано критикувати дії посадових осіб і членів Організації з посиланням на конкретні документи при обговоренні на Загальних зборах зацікавлених осіб;

– вільно виходити з членів Організації у встановленому Статутом порядку;

– здійснювати інші дії, передбачені Статутом та рішеннями керівних органів Організації.

 

 

2.2. «Учасник» зобов’язаний:

– виконувати норми даного статуту та інших положень Організації;

– не допускати дій, що можуть нанести будь-яку шкоду Організації, або якимось чином дискредитувати її;

– сприяти досягненню статутної мети та виконанню статутних завдань Організації;

– виконувати статутні завдання, брати участь у реалізації проектів, якісно та своєчасно виконувати взяті на себе обов’язки, брати участь в організаційному та матеріально-технічному забезпеченні діяльності Організації;

– пропагувати основні напрямки та завдання діяльності Організації;

– виконувати рішення керівних органів Організації, прийняті в межах їх компетенції;

– під час участі у заходах, які проводить Організація, дотримуватися встановлених правил їх проведення.

  1. Особливі умови

3.1. «Учасник» забов’язується дотримуватись «Етичного Кодексу» «Організації» відповідно до додатку № 2 до цього «Договору»;

3.2. «Учасник» забов’язується дотримуватись взаємодії з «Організацією» за схемою відповідно до додатку № 3 до цього «Договору»;

3.4. «Учасник» має право на додаткові привілеї відповідно до додатку № 4 до цього «Договору»;

3.6. «Учасник» забов’язаний самостійно слідкувати за поточною редакцією «Договору». Уразі не згоди з умовами нової редакції повідомити про це «Організацію» та припинити свою участь у «Організації» та розірвати «Договір оферти». Остання редакція договору вступає с моменту публікація на сайті «Організації https://dziva.com.ua/ ;

3.7. Членство в Організації може бути припинено внаслідок:

– добровільного вибуття шляхом подачі до Ради особистої письмової заяви на електронну поштову скриньку mybigroad@gmail.com та розторгнення «Договору оферти». Датою вибуття та датою розторгнення «Договору» вважається дата отримання особистої письмової заяви на вище зазначену електронну скриньку. ;

– виключення з Організації за порушення Статуту, за діяльність, що завдала майнової чи немайнової шкоди Організації чи суперечить рішенням керівних органів Організації, невиконання покладених обов’язків і здійснення інших дій, які негативно позначаються на діяльності та іміджі Організації;